ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  
      

    

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

…………………………………………………….

 

      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3/2560   ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2560  และสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  และนายอำเภอกบินทร์บุรีได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามมาตรา  87 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่  29 กันยายน  พ.ศ. 2560  แล้ว นั้น

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560   เป็นต้นไป

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2560-09-29
 
นายบุญสี สมพงษ์ผึ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.133.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 198,145
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561

 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-611002
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.