การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 24 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 7 , 8 ,10 และ หมู่ 12
วันที่ 23 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว (กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันความรุนแรง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการมีครอบครัว ประกอบด้วย 1.การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ชีวิตคู่ 2.ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของคู่ชีวิต 3.หลักการครองชีวิตคู่ 4.การสื่อสารในการใช้ชีวิตคู่ #องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ร่วมกับกรมกิจการสตรีและครอบครัว
วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต. นายสวัสดิ์ พบวันดี รองนายกอบต. นางวารุณี ศรีกระทุ่ม รองปลัดฯพร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 5 6 11 และ หมู่ 13
วันที่ 15 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์"สรงกุดพระเจ้า" ที่วัดป่าสุนทรวนาราม(วัดป่ากุดพระเจ้า) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.กู่กาสิงห์ ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจตุรคามพัฒนา รายละเอียด : วันที่ 12 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.กู่กาสิงห์ ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด” ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจตุรคามพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลกู่กาสิงห์ ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีนิสัยและมีใจรักในการเล่นกีฬาการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างหมู่บ้านสร้างสัมพันธ์อันดี และร่วมสร้างพลังการต่อต้านยาเสพติดในตำบล การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาฯ และพี่น้องประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน
วันที่ 11 เมษายน 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ยื่นเอกสารขอรับเงินประจำเดือน มีนาคม 2567
วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เรื่องขอความเห็นชอบการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 และและเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยสำนักปลัดดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.กู่กาสิงห์ เพื่อ รายงานสถานะการเงินไตรมาส 2 และรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต.กู่กาสิงห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และร่วมงานวันสงกรานต์ อบต.กู่กาสิงห์ ประจำปี 2567
วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK นำโดย นางราตรี ศรีเคลือบหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และงานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย #WorldSoilDay #วันดินโลก  #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI  #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife  #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  #SDGsforAll #ChangeforGood #สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด...  
วันที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกขึ้น ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ณ วัดม่วงศรีไพรวัลย์ บ้านม่วย หมู่ที่ 8,10 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12
วันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกขึ้น ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ณ ศาลาประชาคม ม.7 บ้านหนองเบญ
วันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกขึ้น ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ณ ศาลาประชาคม ม.6 บ้านสงแคน ม.6,ม.13
วันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกขึ้น ลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชนและส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ณ กองทุนหมู่บ้าน บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 4 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาวชนิษฐา บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.กู่กาสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ข้าวจี่ ประจำปี 2567 ณ วัดไตรตรึงษ์ หมู่ 11 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณี เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนชาวบ้านจะนัดหมายกันมาทําบุญร่วมกัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 13 พร้อมมอบอาหารเสริมนมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
วันที 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการ สนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำประปาไม่ไหล บ้านต่องต้อน ม.5

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎหมายน่ารู้
การปฎิสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,301,348
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Poicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
งานกิจการสภา
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
         
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.