การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.กู่กาสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ข้าวจี่ ประจำปี 2567 ณ วัดไตรตรึงษ์ หมู่ 11 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณี เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนชาวบ้านจะนัดหมายกันมาทําบุญร่วมกัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 13 พร้อมมอบอาหารเสริมนมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
วันที 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการ สนับสนุนน้ำ อุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำประปาไม่ไหล บ้านต่องต้อน ม.5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่องรายงานอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการความปลอดภัยต่อสุขภาพ ความสะอาดถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ มีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย
งานสาธารณสุข สำนักปลัดอบต.กู่กาสิงห์ ดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ 17 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกิจกรรม 1. นำคนพิการร่วมงาน จำนวน 2 คน 2. จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร 3. สนับสนุนของรางวัลและอาหารให้กับคนพิการ กิจกรรมซุ้มอาหารสำหรับคนพิการ 4. รับมอบรถสามล้อชนิดโยกสำหรับคนพิการ
วันที่ 13 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลกู่กาสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 5 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายบรรพต ศิริสิงห์ นักสันทนาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณี “งานบุญปราสาทข้าวเมืองเกษ ” ครั้งทึ่ 14
วันที่ 4 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออกมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนที่ขอรับสวัสดิการบ้านม่วย หมู่8 และหมู่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2566
วันที่ 3 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสวัสดิ์ พบวันดี รองนายกอบต.พร้อมกับกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจพร้อมประมาณการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านสงแคน หมู่ที่ 6 และบ้านไตรตรึงษ์ หมู่ที่ 11
วันที่ 3 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนออกมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนที่ขอรับสวัสดิการหมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบอาหารเสริมนมให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงบ้านสงแคนหมู่ที่ 6
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3 Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ที่คัดแยกด้วยตัวเองและเพื่อรณรงค์สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บ้านม่วย หมูที่ 8,10 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3 Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ที่คัดแยกด้วยตัวเองและเพื่อรณรงค์สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 7
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์มอบหมายให้นายกสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3 Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ที่คัดแยกด้วยตัวเอง รณรงค์สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนมอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯที่ขอรับสวัสดิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด การพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและพี่น้องประชาชนชาวตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยตอซังฟางข้าว เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยตอซังฟางข้าวและกระบวนการใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยตอซังฟางข้าว #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.77.73
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,998,257
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
มีนาคม 2567
อา พฤ
25 26 27 28 29 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 มีนาคม 2567
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Poicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
งานกิจการสภา
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
         
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.