การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #SDGSummit#17SDGscแค่นี้เราก็ทำได้
28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยและกิจกรรมเคารพธงขาติร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
27 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการเงิน ขออนุมัติปรับแผนสุขภาพชุมชนและขออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(เพิ่มเติม)
26 กันยายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมบ้ายผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์งบปี 2567
2 กันยายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานบุญถวายภัตตาหารเพล เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดทุ่งสว่างศิลาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 22 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตำบกู่กาสิงห์
วันที่ 22 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตำบกู่กาสิงห์
18 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองคลังออกบริการเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ที่บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ณ วัดสว่างศรีวิลัย ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด***ในกรณีค้างค่าน้ำประปา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้น้ำประปาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ***
17 กันยายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์มอบหมายให้นายสุนงค์ สมพงษ์ผึ้ง รองนายกอบต.ฯและนายสวัสดิ์ พบวันดี รองนายกอบต.ฯ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพพ่อชายน้อย พบวันดี (สมาชิก อปพร.บ้านสงแคน หมู่ที่ 13 ผู้เสียชีวิต) ณ เมรุวัดสว่างศรีวิลัย พร้อมด้วยสมาชิก อปพร. ศูนย์ อบต.กู่กาสิงห์ ร่วมไว้อาลัยแด่ อปพร. ผู้จากไป
16 กันยายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้สำนักปลัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานบุญถวายภัตตาหารเพล เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดว่างอารมณ์(กู่) ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
24 สิงหาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับฝีมือด้านการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเรียนรู้ พัฒนาและยกระดับฝีมือการสานเส้นพลาสติกและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ครอบครัว สามารถออกแบบและพัฒนาสินค้า OTOP หรือเป็นของที่ระลึกจากชุมชนตำบลกุ๋กาสิงห์
18 สิงหาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการให้นายประสิทธิ์ ชุมมา บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 ในพิธีรับมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 #โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์จังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
11 สิงหาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธาสารณประโยชน์อบต.กู่กาสิงห์
27 กรกฏาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษาที่วัดภายในเขตอบต.กู่กาสิงห์ จำนวน 6 วัด
24 กรกฎาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการแก้ไขระบบน้ำประปา(เปลี่ยนมิเตอร์)บ้านสงแคน หมู่ที่ 13 เพื่่อให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างสะดวก
25 กรกฏาคม 2566 นายสวัดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ณ บ้านต่องต้อน หมู่ที่ 5 และบ้านไตรตรึงษ์ หมุ่ที่ 11 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกำจัดลูกน้ำ ภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิด กำจัดยุงลายในบริเวณมุมอับภายในบ้าน ตู้เสื้อผ้า ทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์
24 กรกฏาคม 2566 นายสวัดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ณ บ้านสงแคน หมู่ที่6 และหมุ่ที่ 13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนกำจัดลูกน้ำ ภาชนะใส่น้ำภายในบ้านปิดฝาให้มิดชิด กำจัดยุงลายในบริเวณมุมอับภายในบ้าน ตู้เสื้อผ้า ทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.201.72.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,927,251
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยายน 2566
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Poicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
งานกิจการสภา
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.