งานบริหารบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
ระเบียบและกฎหมาย
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
งานบริหารบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.กู่กาสิงห์
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญ
หมู่บ้านในเขต อบต.กุ่กาสิงห์
การให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2561
รายงานผลการใช้ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2562
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารรอบ 6 เดือน
งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนพัฒนา 5 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.ฯ
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลแระโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระเบียบและกฎหมาย
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 62
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 63
หัวข้อหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
ดาวน์โหลด (Download)
กระดานสนทนา (webboard)
การค้ำประกัน
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การจำนอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คูู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคารตามประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๐
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำรงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการติดตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 379,250
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 เมษายน 2564
แผนป้องกันการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงาน
เฟสบุ๊ก อบต.
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.