หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
การสรรหาและคักเลือกบคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
หัวข้อหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.กู่กาสิงห์
หัวหน้าส่วนราชการ
หัวข้อหลัก
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญ
หมู่บ้านในเขต อบต.กุ่กาสิงห์
หัวข้อหลัก
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อหลัก
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2561
รายงานผลการใช้ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2562
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารรอบ 6 เดือน
รายงานเงินสะสม/เงินทุนสำรอง
หัวข้อหลัก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อหลัก
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนพัฒนา 5 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.ฯ
หัวข้อหลัก
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลแระโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
หัวข้อหลัก
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 62
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 63
หัวข้อหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
ดาวน์โหลด (Download)
กระดานสนทนา (webboard)
การค้ำประกัน
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การจำนอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คูู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคารตามประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๐
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำรงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการติดตามแผนป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.253.192
คุณเข้าชมลำดับที่ 475,542
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.