การบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
งานนโยบายและแผน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
หัวข้อหลัก
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 27 พฤษภาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอบต.กู่กาสิงห์ ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.กู่กาสิงห์และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เกิดความรักใคร่ สมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวของชุมชน ตำบล หมู่บ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานอบต.กู่กาสิงห์
12 เมษายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้าแดดร้อน อบต.กู่กาสิงห์ ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด
10 เมษายน 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ มอบหมายกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย) และการแสดงการละเล่นของนักเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม อบต.กู่กาสิงห์ รับพรปีใหม่ไทยและดำรงไว้ซึ่งการสร้างความรักความสามัคคี สืบทอดประเพณีไปสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง #กู่กาสิงห์ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.กู่กาสิงห์#
วันที่ 10 มีนาคม 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ทบทวนแผนหมู่บ้าน/ตำบล) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บ้านม่วย หมู่ที่ 8,บ้านแสนสุข หมู่ที่ 10 และบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 เพื่อทบทวนและพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอร่างขอความเห็นชอบต่อสภา อบต.กู่กาสิงห์ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
15 มีนาคม 2566 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวืตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกู่กาสิงห์ ประจำปี 2566 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)​ ณ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​กู่​กา​สิงห์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองและประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาหาสถานที่ทิ้งขยะในเขตอบต.กู่กาสิงห์และกำหนดพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกู่กาสิงห์เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกู่กาสิงห์มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีนอนโรงพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองสวัสดิการสังคมและกองช่างดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในบ้านให้กับคนพิการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองช่าง งานประปา ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านม่วย หมู่ที่ 8 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างสะดวก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ นำโดยนายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ สวนสาธารณประโยชน์ อบต.กู่กาสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น ปกป้อง ดูแลพี่น้องชาวตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านน้อยพัฒนา -บ้านโพนโพธิ์ และถนนบ้านม่วย หมู่ที่ 8 (ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ) เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์โดยได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการแสดงโชว์ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง คณะครูศพด.และมีการออกร้านแจกขนม อาหาร น้ำดื่มให้กับเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานค่ะ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน อสม.และผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้
วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งสองฝั่งถนน ในสายทาง รอ.3014 ระยะทางจากเขตบ้านม่วย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ถึงสะพานสุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ระยะทางรวม 3 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมา
วันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์จัดการแข่งขันกีฬาโต้ลมหนาว อบต.กู่กาสิงห์ สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ สนามโรงเรียนจตุรคามพัฒนา ท่านสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาโดยพร้อมเพรียงกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ( วันปิยมหาราช) พร้อมตัวแทนข้าราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพวงมาลา ณ ลานที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ และหลักกิโลเมตรที่ 54 ถึงบ้านสงแคน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัยเป็นประธานพิธีเปิด โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หนองอีสานเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้
วันที่ 18 พ.ค.2565 โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสิม และกิจกรรมสันทนาการลำไม้พลอง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
การปฎิสัมพันธ์
กฎหมายน่ารู้
อำนาจหน้าที่
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,639,925
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2014-05-21

หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
การป้องกันการทุจรติ
การบริการ
การปฎิบัติงาน
เฟสบุ๊ค อบต
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Poicy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
งานกิจการสภา
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
Tel : 043-501740
Email : Kukasingwandee@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.